אורי אריאל

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (היוועדות חזותית)(הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק החברות (תיקון מס')(הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות) בעד
הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון- ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות) נמנע
הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון- מפעלים מוגנים ומשתקמים) בעד
הצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון: שקיפות בתקציב הביטחון) נמנע
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון- העדפת שירות ומוצר המצמצמים את זיהום האוויר וזיהום מקורות המים) נגד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון- ריבית על יתרת זכות) בעד
הצעת חוק להענקת זכויות לניצולי השואה בעד
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון- קביעת שבח מיוחד במכירת דירה) נמנע
הצעת חוק שימור השליטה הישראלית בתאגידים מרכזיים במשק נגד
הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון- רישום בת זוג או בן זוג כהורה) נגד
טיוטת חוק פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש](תיקון מס')(מניעת נזקי שביתת רעב) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון- עידוד לימודי נהיגה) בעד