לימור לבנת

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - סיוע משפטי לנפגעי עבירה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה לעובר עבירה נגד קשיש) נגד
הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - דיווח על פריצה למאגר מידע) נגד
טיוטת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ייצוג הולם בשמות מקומות ציבוריים) בעד
הצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות (תיקון - איסור מכירת מוצר באריזת גופיה לא מתכלה או באריזת שירות חד-פעמית) בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - איסור פעילות מסחרית בבית חולים) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18) נמנע
הצעת חוק יום העצמאות (תיקון - מועד יום העצמאות) בעד
הצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית בעד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון- ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת) בעד
הצעת חוק שירות הסעד (תיקון- הקמת מרכז מיצוי זכויות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הגדלת סכום קצבת הילדים) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן בעת רכיבה על אופנוע או קטנוע) בעד
טיוטת חוק בתי המשפט (נוסח משולב) (תיקון מס' 76) בעד
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון- הגבלת מרווחי שיווק על ירקות) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב שווי שימוש ברכב לשומרי שבת וחג) בעד
הצעת חוק ערבות למשכנתאות (תיקון- ערבות מדינה לדירה יחידה) בעד
הצעת חוק ביטוח הלאומי (תיקון- הרחבת הזכאות לביטוח אמהות) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- זכאות לתלוש מזון בעד ילד הנמצא מתחת לקו העוני) נגד
הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון- שידורים בשפה הערבית) בעד
הצעת חוק שירות הביטחון (תיקון- שירות בני ישיבות הסדר) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (חקיקה באזור באמצעות צו) נמנע
הצעת חוק הודעה בדבר קבלה או אי-קבלה למקום עבודה בעד
הצעת חוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחיה (תיקון- כלבים בתהליך הכשרה) בעד
טיוטת חוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחייה בעד
הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית (תיקון סמכויות הועדה, הרכב הוועדה וסדרי עבודתה) בעד
הצעת חוק מלגת קיום לתלמידי כולל נגד
הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון עבירה הקשורה בספורט- נסיבות מחמירות) בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- הסדר חניה למאושפזים בבית חולים ולמבקריהם) נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- הסכמה מדעת של קטינה בהיריון) בעד
הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון- בחירת מקום אשפוז) נגד
טיוטת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 12 סייג השתתפות אדם בפעילות של המשרד לאזרחים ותיקים) בעד
טיוטת חוק הפיקוח על יצוא בטחוני (תיקון) בעד
טיוטת חוק העונשין (יידוי אבן או חפץ) בעד
הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון- סיוע משפטי להגשת בקשה לצו מגבלות) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון- הסתה לגזענות בפרסום פרשנות לכתבי דת והחמרת הענישה בהסתה בידי עובד הציבור) נגד
הצעת חוק לקידום ולהגנת העיתונות הכתובה בישראל בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיצוי נקודות זיכוי בעד ילדי המשפחה) נגד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון- פטור לתרופות) נגד
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון- שינויים בתקציב הביטחון) בעד
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון- חובת התאמה בין עלון השיווק למפרט) נגד
הצעת חוק להגבלת דמי שכירות בבתי מגורים (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון- נקיטת אמצעים בידי מעביד) נגד
הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא על פי הדין הדתי נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מינוי דובר לעיריה) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה בעד
הצעת חוק הממשלה (תיקון- חוות דעת של רשות ציבורית בענייני חקיקה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים) בעד
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון- פיצוי מוסכם) בעד
הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון- איסור פינוי ללא סידור חלופי) נגד
הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון- מתן מידע) בעד
הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון- סיוע ריאלי בשכר דירה) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הכפלת קצבת הילדים בחודשי החגים) נגד
טיוטת חוק עבודת הנוער בעד
הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק תמריצים לסטודנטים בשירות מילואים ממושך נגד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון- מטרות החינוך) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הרפואים (הרחבת הזכאות להיתר מוגבל) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) בעד
הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון- ביטול מבחן הכנסה) בעד
טיוטת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס') (דין משמעתי לרבני ערים) בעד
הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון- הודאה בביצוע עבירה) בעד
הצעת חוק מערך החוץ וההסברה נגד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון- כשרות בלבד ובית אוכל הפתוח בשבת) בעד
הצעת חוק עובדים זרים (תיקון- בדיקת אישור לעובד על עבודתו) בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון- דיווח עם קבלת התמורה לעסקים יצרניים) נגד
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון- הפחתת מספר היחידות במתחם פינוי ובינוי) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה) נגד
הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון- סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף) בעד
הצעת חוק השכירות השאילה (תיקון- הגבלה על העלאת דמי השכירות) נגד
הצעת חוק הלוואות לדיור (ביטוח אבטלה) נגד
הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון- שיפור מערכת החשמל הדירתית) נגד
טיוטת חוק הגבלת מכירה של שקיות נשיאה בעד
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון- סמכות לבתי דין לדון בנושא ערכי הזהות היהודית) נגד
הצעת חוק הממשלה (תיקון- שחרור אסירים משיקולים מדיניים או ביטחוניים) בעד
הצעת חוק הדיור הציבורי (פתרונות דיור עבור ממתינים לדיור ציבורי) בעד
הצעת חוק סימון ערך קלורי בתפריטים של רשתות בתי אוכל נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- הסכמה מדעת של קטין) נגד
הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון- הפרת חובת דיווח ופרסום החלטות ועדת המשמעת) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (איסור מכירת מזון פג תוקף) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (חובת סימון ויטמין K) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על ריבית שנצברה בקרן להשכלה גבוהה) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- פנייה מקדימה בעסקת מכר מרחוק) בעד
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון- שינוי הגיל לקבלת היתר לשהייה בישראל) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חלוקת הכנסות ממתקן הגורם למפגעים סביבתיים בין רשויות מקומיות) נגד
הצעת חוק חניה לנכים (תיקון- תג נכה אישי) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- שיעור ההטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות) בעד
הצעת חוק הקמת מקלטים לנשים מוכות נגד
הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים בעד
טיוטת חוק השיפוט הצבאי (תיקום מס') (עבירת העריקה) בעד
הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון- נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון) בעד
הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון- מחיקת עבירה שעבר קטין) נגד
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון- מניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי) נגד
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון- תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים) נגד
הצעת חוק למדיניות לאומית לשמירה על שטחים פתוחים נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן בעת רכיבה על אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי) בעד
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון- פיזיותרפיסט וקלינאי תקשורת ותיקים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (טיפול בפסולת רפואית) נגד
הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון- הגדרת אלמן ושכול) נגד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון- הגנה מפני עיקול ושיעבוד תשלומים לחיילים בשירות סדיר) בעד
טיוטת חוק פקודת הנישואין והגירושין (רישום)(הסכם קדם נישואין) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון- הסתה לגזענות) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון- הכפלת הענישה בשל פגיעה ברגשי דת ומסורת) נגד
הצעת חוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון- מס בשיעור אפס על ספרי לימוד) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למעון) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מירבי לתשלום) בעד
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון- ייצוג הולם לנשים במועצות דתיות) בעד
הצעת חוק הגנה על זכויות אמנים במוזיקה בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- עבודה מועדפת למדריך בתחום החינוך הבלתי פורמלי) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תדירות הפעלת קווי שירות) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושירותים) (תיקון- דואר זבל) בעד
הצעת חוק הנוטה למות (תיקון- מוות במרשם רופא) נמנע
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה- לנושאי משרה במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בעד
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון- הגבלת סכומי האגרות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחררים) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הטבות למי שמקבל גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי וקיבל גמלת הטבת הכנסה) בעד
הצעת חוק ארוחה חמה לתלמיד בחופשה נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- אשפוז סיעודי) נגד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (היוועדות חזותית)(הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק החברות (תיקון מס')(הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות) בעד
הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון- ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות) בעד
הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון- מפעלים מוגנים ומשתקמים) בעד
הצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון: שקיפות בתקציב הביטחון) נגד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון- העדפת שירות ומוצר המצמצמים את זיהום האוויר וזיהום מקורות המים) נגד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון- ריבית על יתרת זכות) בעד
הצעת חוק להענקת זכויות לניצולי השואה בעד
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון- קביעת שבח מיוחד במכירת דירה) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 73)(בית דין לעררים) בעד
הצעת חוק שימור השליטה הישראלית בתאגידים מרכזיים במשק נגד
הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון- רישום בת זוג או בן זוג כהורה) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון- עידוד לימודי נהיגה) נגד
הצעת חוק החברות (תיקון- הליך מינוי דירקטורים חיצוניים לכהונה נוספת) בעד
הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון- זכותו של נפגע עבירת מין לבחירת מין החוקר) בעד
הצעת חוק חופש המידע (תיקון- קרן קיימת לישראל) נגד
הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון- איסור שחרור מחבלים אלא לאחר שישלמו פיצוי כנדרש) בעד
הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון- איסור שחרור רוצחים) בעד
הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון- פיצוי בגין נזק לנפגעי פעולות איבה גזעניות) נגד
הצעת חוק הגנת השכר (תיקון- התיישנות) נגד
הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון- איסור הפלייה מחמת מקום מגורים) בעד
הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון- השעיית עובד חינוך או עובד שירות) בעד
המשך דיון- הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון- תקופת שהות במקלט לנשים מוכות) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת שירות בתי הסוהר (שחרור מנהלי לאסירים המרצים עונש מאסר לתקופה העולה על ארבע שנים) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק שירות אזרחי בעד
הצעת חוק הטבות למשרתים בשירות צבאי או לאומי נגד
הצעת חוק פדיון הבית נגד
הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון- הנחה מארנונה לסטודנטים ששירתו בצבא ההגנה לישראל או בשירות לאומי) נמנע
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לאתרי הנצחה) בעד
הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על כספים ללא דורש בעד
הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון- הזכות לפיצויי פיטורים בעת סיום יחסי עובד ומעביד) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- איסור הטעיה לגבי תוצרת מן החי) נגד
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון- ייצוג ציבור הצרכנים בוועדת מחירים, שיקולים להחלת הפיקוח על מצרכים ושירותים וקביעת סל מוצרי מזון בסיסיים) נגד
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון- צער בעלי חיים) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק השימוש בתאריך העברי (תיקון- ציון תאריך עברי בתעודה מזהה) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות (מועד החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הכרה בפגיעה מינית בעבודה כפגיעה בעבודה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת לבישת אפוד זוהר ברכיבה על אופניים ועל אופנוע בזמן תאורה) נגד
הצעת חוק חניה לנכים (תיקון- הזכות לחניה באיזור השמור לפריקה וטעינה) בעד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון- עבירת רשלנות ואחריות נושא משרה בתאגיד) בעד
טיוטת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10) בעד
טיוטת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם בעד
הצעת חוק שירות המילואים (תיקון- פטור חתן משירות מילואים) נגד
הצעת חוק חופש הבחירה במזון (מזון מהצומח) נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- הכללת אחות בהרכב ועדת האתיקה) בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- סנקציה על הפליה מחמת גיל) בעד
הצעת חוק ההגנה על העובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון- הגדלת סכום הפיצוי שאינו תלוי בנזק ושינוי נטל ההוכחה) נמנע
המשך דיון- הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון- שלילת הזכאות לשכר ביום הבחירות ממי שאינו מצביע) נגד
המשך דיון- הצעת חוק השמות (תיקון- שינוי שמו של קטין) בעד
הצעת חוק שלילת הזכאות לדמי הביטוח הלאומי והבטחת הכנסה עקב השתתפות בפעילות חבלנית נגד מדינת ישראל, תושביה ואזרחיה (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים למוסדות חינוך (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק המים (תיקון- הוספת מסגדים לשירותים ציבוריים שנקבע לגביהם תעריפי מים מופחתים) נגד
הצעת חוק המים (תיקון- איסור הפסקת אספקת מים) נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושירותים) (תיקון- עסקה לרכישת שירות של צד שלישי ומסירת פרטי זיהוי למנוי) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- רצף טיפולי לחולי כליות המטופלים בדיאליזה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור מתן שירותי רפואה פרטית בבתי חולים ציבוריים) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור מתן שירותי רפואה פרטית בבתי חולים ממשלתיים) נגד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון- שלילת הזכות לשכר ביום הבחירות ממי שאינו מצביע) נגד
טיוטת חוק להסדרת הצבת כוורות וייצור דבש בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הפרוצדורה הפלילית (החזרת הוצאות לעד) נגד
המשך דיון- הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון- יידוע זכויות חשודים) בעד
המשך דיון- הצעת חוק הממשלה (תיקון- ועדת שרים לענייני חקיקה) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים (בתי משפט שלום לעניינים מינהליים) בעד
טיוטת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם) בעד
טיוטת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון- רב ראשי אחד לישראל) בעד
טיוטת חוק שירותי הדת היהודיים (ועדת בירור לרבני עיר) בעד
הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון- הסרת הרב הצבאי הראשי מהאסיפה הבוחרת) נגד
הצעת חוק החלת החוק הישראלי על כל היישובים היהודיים בשטחי יהודה ושומרון נגד
הצעת חוק וועדה ציבורית מייעצת למינוי בכירים נגד
הצעת חוק הנגשת רשת אינטרנט אלחוטית במוסדות ממשלתיים וגופים ציבוריים לציבור הרחב נגד
הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון- הבטחת זכויות עובדים בהפרטה) נגד
המשך דיון- הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2014-2013) (תיקון- ביטול פרק הרשויות המקומיות) נגד
המשך דיון- הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- סיעוד על ידי בן משפחה) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (העדפה במכרז לתושבי רשות מקומית המצויה באיזור עדיפות לאומית) נגד
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון- פיצול דירות) (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי במאגר מידע (תיקון- ביטול המאגר הביומטרי) נמנע
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון- החמרת הענישה על מסייעים לשוהים בלתי חוקיים) בעד
הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תיקון- הוצאת צו פיקוח חדש לאחר תום התקופה המירבית) בעד
המשך דיון- טיוטת חוק תאגידי המים והביוב (תיקון מס' 7) בעד
הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן בעד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון- מטרת החינוך) בעד
טיוטת חוק לימוד חובה (תיקון מס 16) (תיקון מס' 9)- מותנה באישור הממשלה בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה- לנושאי משרה במשרד החינוך בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת היערות (תיקון מס' 6) בעד