ציפי לבני

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - סיוע משפטי לנפגעי עבירה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - פניה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה לעובר עבירה נגד קשיש) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הוראות בעניין הפסקת הריונות) נגד
הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - דיווח על פריצה למאגר מידע) נגד
הצעת חוק להגבלת שכר טרחת עורך דין וגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל (קביעת זכאות לתגמולים של ניצולי שואה לפי החלטה מינהלית) (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון - הגבלות על סרבני גט במאסר כפייה) בעד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - מתן כשרות על ידי רב מקומי) נגד
טיוטת חוק מיסוי רווחי נפט (תיקון) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בעד
טיוטת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ייצוג הולם בשמות מקומות ציבוריים) בעד
הצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות (תיקון - איסור מכירת מוצר באריזת גופיה לא מתכלה או באריזת שירות חד-פעמית) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה תאונת עבודה) בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - תיקון שיעורי הגמלה) בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - איסור פעילות מסחרית בבית חולים) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18) נגד
הצעת חוק יום העצמאות (תיקון - מועד יום העצמאות) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (העברת המחלקה לחקירת שוטרים למשרד מבקר המדינה וקביעת תקופת צינון) נגד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון- ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת) בעד
הצעת חוק שירות הסעד (תיקון- הקמת מרכז מיצוי זכויות) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הגדלת סכום קצבת הילדים) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן בעת רכיבה על אופנוע או קטנוע) בעד
טיוטת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון- שינויים במבנה מוסדות הלשכה והוראות נוספות) בעד
טיוטת חוק בתי המשפט (נוסח משולב) (תיקון מס' 76) בעד
הצעת חוק השלכות חלוקתיות בחקיקה נמנע
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- איסור גביית עמלה ברכישה אלקטרונית) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב שווי שימוש ברכב לשומרי שבת וחג) נגד
הצעת חוק ביטוח הלאומי (תיקון- הרחבת הזכאות לביטוח אמהות) בעד
הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון- שידורים בשפה הערבית) בעד
הצעת חוק שירות הביטחון (תיקון- שירות בני ישיבות הסדר) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (חקיקה באזור באמצעות צו) נגד
הצעת חוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחיה (תיקון- כלבים בתהליך הכשרה) בעד
טיוטת חוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחייה בעד
הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון עבירה הקשורה בספורט- נסיבות מחמירות) בעד
החלת נוהל הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ולעובדי מדינה על עובדי המכון למחקר ביולוגי בישראל בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62- הוראת שעה) (תיקון) 0חלוקת תיקים בענייני סמים) בעד
טיוטת חוק העונשין (השתתפות בפעילות של ארגונים מזויינים במדינות חוץ) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון- עבירות מין במשפחה) בעד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון- תוקפו של חוק חורג) נגד
הצעת חוק הנצחת זכרם של קורבנות הטבח בכפר קאסם נגד
הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון- איסור שביתה ללא הודעה מראש) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- משלוח התראת תשלום לצרכן) בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון- ביטוח סיעודי וקבוצתי) נגד
טיוטת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בתקציב 2015) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-זכאות לדמי אבטלה לעובד שהתפטר על מנת לטפל בילדו) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות ראש הרשות וסגניו וכהונתם)(תיקון- שינוי מספר הסגנים במקרים מסוימים) נגד
הצעת חוק קביעת שכר חיילים בשירות סדיר נגד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון- איסור הפליית מועמדים או סטודנטים) בעד
הצעת חוק סיוע לחולי דגנת בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- פטור מהשתתפות עצמית בתרופות לנזקקים כרוניים) נגד
הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון- התקן בטיחותי על דלת מרחב מוגן דירתי) נגד
טיוטת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות בעד
טיוטת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הרפואים (הרחבת הזכאות להיתר מוגבל) בעד
טיוטת חוק מידע גנטי (תיקון- תנאי הכשירות ליועץ גנטי) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) בעד
הצעת חוק הארכת מועדים (תיקון- שירות לפי סעיף 8 או 9 לחוק שירות המילואים) בעד
הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון- ביטול מבחן הכנסה) בעד
טיוטת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס') (דין משמעתי לרבני ערים) בעד
טיוטת חוק האזורים הימיים בעד
הצעת חוק מערך החוץ וההסברה נגד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון- כשרות בלבד ובית אוכל הפתוח בשבת) בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון- דיווח עם קבלת התמורה לעסקים יצרניים) נגד
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון- הפחתת מספר היחידות במתחם פינוי ובינוי) בעד
הצעת חוק לקביעת תגמול חד-פעמי ליורשי ניצולי שואה (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון- פטור מתשלום ארנונה לאזרח ותיק מגיל 80) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה) נגד
הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון- סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף) בעד
הצעת חוק השכירות השאילה (תיקון- הגבלה על העלאת דמי השכירות) נגד
הצעת חוק הלוואות לדיור (ביטוח אבטלה) נגד
הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון- שיפור מערכת החשמל הדירתית) נגד
טיוטת חוק הגבלת מכירה של שקיות נשיאה בעד
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון- סמכות לבתי דין לדון בנושא ערכי הזהות היהודית) נגד
הצעת חוק הממשלה (תיקון- שחרור אסירים משיקולים מדיניים או ביטחוניים) נגד
הצעת חוק הגבלת אשראי למקבלי שירות מאמנים, עיתונאים ומרצים נגד
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון- מימון חברתי לעסקים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור מדיווח לנישום פטור) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- קצבת אזרח ותיק) נגד
הצעת חוק הגנת הדייר (תיקון- ביטול איסור העברת דיירות מוגנת לקרובים בנכסים של המדינה) נגד
הצעת חוק הדיור הציבורי (פתרונות דיור עבור ממתינים לדיור ציבורי) נגד
הצעת חוק סימון ערך קלורי בתפריטים של רשתות בתי אוכל נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- הסכמה מדעת של קטין) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת זכויות יתר מאסיר ביטחוני המשתייך לארגון טרור המחזיק בשבוי ישראלי) נגד
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון- הרחבת המונח מעשה שחיתות) בעד
טיוטת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה בעד
הצעת חוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף) (תיקון- שינוי התעריף) נגד
טיוטת חוק תגמול נושאי משרה במוסדות פיננסיים (אישור מיוחד והגבלת הוצאות בשל תשלום חריג) בעד
טיוטת חוק לתיקן חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45) בעד
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון- היעדרות בשל מחלה קשה) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- קביעת סכום מרבי לחיוב חשבון) נגד
הצעת חוק החזקת מזרקי אנפירפרין במקומות ציבוריים נגד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון- חובת לימוד עברית וערבית במוסדות חינוך תיכוניים) בעד
טיוטת חוק הדואר (תיקון מס') (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה) בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- זכות לנוכחות הורה בעת טיפול ביילוד) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (סימון מוצרי מזון המכילים סירופ תירס עשיר בפרוקטוז) נגד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון- עיון חוזר בפטור מטעמי הכרה דתית שהושג במרמה) בעד
הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון- הסכמה לסיום שירות) נגד
הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון- סידור חלוף ארעי) נגד
הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון- הפרת חובת דיווח ופרסום החלטות ועדת המשמעת) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (חובת סימון ויטמין K) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על ריבית שנצברה בקרן להשכלה גבוהה) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- פנייה מקדימה בעסקת מכר מרחוק) בעד
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון- שינוי הגיל לקבלת היתר לשהייה בישראל) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חלוקת הכנסות ממתקן הגורם למפגעים סביבתיים בין רשויות מקומיות) נגד
הצעת חוק חניה לנכים (תיקון- תג נכה אישי) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- שיעור ההטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות) נגד
הצעת חוק הקמת מקלטים לנשים מוכות נגד
הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים נגד
טיוטת חוק השיפוט הצבאי (תיקום מס') (עבירת העריקה) בעד
הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון- פיצוי לניזוק מעבירה שהיה קטין בעת שנפגע מהעבירה) בעד
הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון- הודעה מוקדמת במקרה של פטירת המעביד או העובד) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- משלוח חשבונית בשל אספקת חשמל ומים) נגד
הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון- תגמול לבן זוג של נכה שנפטר) בעד
הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון- שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה) נגד
הצעת חוק העברת נפטרים נגד
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון- הגבלת סכומי האגרות) נמנע
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחררים) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- ביטול גמלאות לאדם שביצע עבירה על רקע לאומני ושוחרר במסגרת עסקת שחרור או בחנינה) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הטבות למי שמקבל גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי וקיבל גמלת הטבת הכנסה) בעד
הצעת חוק ארוחה חמה לתלמיד בחופשה נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- אשפוז סיעודי) נגד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (היוועדות חזותית)(הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק החברות (תיקון מס')(הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות) בעד
הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון- ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות) בעד
הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון- מפעלים מוגנים ומשתקמים) בעד
הצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון: שקיפות בתקציב הביטחון) בעד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון- העדפת שירות ומוצר המצמצמים את זיהום האוויר וזיהום מקורות המים) נגד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון- ריבית על יתרת זכות) נגד
הצעת חוק להענקת זכויות לניצולי השואה בעד
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון- קביעת שבח מיוחד במכירת דירה) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 73)(בית דין לעררים) בעד
הצעת חוק שימור השליטה הישראלית בתאגידים מרכזיים במשק נגד
הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון- רישום בת זוג או בן זוג כהורה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (ניפוק תרופות מאחורי פרגוד) נגד
טיוטת חוק פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש](תיקון מס')(מניעת נזקי שביתת רעב) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון- עידוד לימודי נהיגה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק דיני ממונות בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק המשכון בעד
הצעת חוק החברות (תיקון- הליך מינוי דירקטורים חיצוניים לכהונה נוספת) בעד
הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון- זכותו של נפגע עבירת מין לבחירת מין החוקר) בעד
הצעת חוק חופש המידע (תיקון- קרן קיימת לישראל) בעד
הצעת חוק יישום "תרבות של שלום" כבסיס לתהליך השלום נגד
הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון- איסור שחרור מחבלים אלא לאחר שישלמו פיצוי כנדרש) בעד
הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון- איסור שחרור רוצחים) נגד
הצעת חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה נגד
הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון- פיצוי בגין נזק לנפגעי פעולות איבה גזעניות) בעד
הצעת חוק הגנת השכר (תיקון- התיישנות) נגד
הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון- איסור הפלייה מחמת מקום מגורים) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (השגה על קביעת דמי ביטוח) בעד
הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון- השעיית עובד חינוך או עובד שירות) בעד
הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות וההצלה (תיקון- הוספת תפקיד של קידום הוראות הנוגעות לבטיחות האש וההצלה) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס')(חברות גביה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) בעד
הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת הנפגע (תיקון- חיסיון חוות דעת מומחה) בעד
הצעת חוק בנק ישראל (תיקון- ועדה לאיתור הנגיד) נגד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון- הגבלת הוצאות גבייה, ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון- חובת מגורים כתנאי להתמודדות לראש ראשות) בעד
הצעת חוק קביעת מועד לתחילת הוראת סימון מזון ארוז מראש ומכלי משקה בעד
טיוטת חוק הסדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש, כניסה ותפיסה) בעד
טיוטת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים בעד
טיוטת חוק קבלה, מסירה ושיתוף במידע על קטין או בן משפחתו (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון- הפטר לחייב מוגבל באמצעים) נגד
הצעת חוק הדיינים (תיקון- כשירות למנהל בתי הדין הרבניים) בעד
הצעת חוק הדיינים (תיקון- כשירות דיינים) בעד
הצעת חוק פדיון הבית נמנע
הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון- הנחה מארנונה לסטודנטים ששירתו בצבא ההגנה לישראל או בשירות לאומי) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לאתרי הנצחה) בעד
הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על כספים ללא דורש בעד
הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון- הזכות לפיצויי פיטורים בעת סיום יחסי עובד ומעביד) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- איסור הטעיה לגבי תוצרת מן החי) בעד
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון- ייצוג ציבור הצרכנים בוועדת מחירים, שיקולים להחלת הפיקוח על מצרכים ושירותים וקביעת סל מוצרי מזון בסיסיים) נגד
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון- צער בעלי חיים) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק השימוש בתאריך העברי (תיקון- ציון תאריך עברי בתעודה מזהה) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות (מועד החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הכרה בפגיעה מינית בעבודה כפגיעה בעבודה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת לבישת אפוד זוהר ברכיבה על אופניים ועל אופנוע בזמן תאורה) נגד
הצעת חוק חניה לנכים (תיקון- הזכות לחניה באיזור השמור לפריקה וטעינה) בעד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון- עבירת רשלנות ואחריות נושא משרה בתאגיד) בעד
טיוטת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10) בעד
טיוטת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם בעד
הצעת חוק שירות המילואים (תיקון- פטור חתן משירות מילואים) נגד
הצעת חוק חופש הבחירה במזון (מזון מהצומח) נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- הכללת אחות בהרכב ועדת האתיקה) בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- סנקציה על הפליה מחמת גיל) בעד
טיוטת חוק להסדרת הצבת כוורות וייצור דבש בעד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון- בוררות חובה בתובענה כספית) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון- מחיקת רישום פלילי בהיעדר ריאיות) נגד
טיוטת חוק שירותי הדת היהודיים (דין משמעתי לרבני ערים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הפרוצדורה הפלילית (החזרת הוצאות לעד) בעד
המשך דיון- הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון- יידוע זכויות חשודים) בעד
המשך דיון- הצעת חוק הממשלה (תיקון- ועדת שרים לענייני חקיקה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים (בתי משפט שלום לעניינים מינהליים) בעד
טיוטת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם) בעד
טיוטת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון- רב ראשי אחד לישראל) בעד
טיוטת חוק שירותי הדת היהודיים (ועדת בירור לרבני עיר) בעד
הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון- הסרת הרב הצבאי הראשי מהאסיפה הבוחרת) בעד
הצעת חוק החלת החוק הישראלי על כל היישובים היהודיים בשטחי יהודה ושומרון נגד
הצעת חוק וועדה ציבורית מייעצת למינוי בכירים נגד
הצעת חוק הנגשת רשת אינטרנט אלחוטית במוסדות ממשלתיים וגופים ציבוריים לציבור הרחב נמנע
הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון- הבטחת זכויות עובדים בהפרטה) נגד
המשך דיון- הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2014-2013) (תיקון- ביטול פרק הרשויות המקומיות) נגד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון- שינוי גיל הפרישה לעובדים בענף הבניין) נגד
המשך דיון- הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- סיעוד על ידי בן משפחה) נמנע
הצעת חוק הרשויות המקומיות (העדפה במכרז לתושבי רשות מקומית המצויה באיזור עדיפות לאומית) נגד
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון- פיצול דירות) (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי במאגר מידע (תיקון- ביטול המאגר הביומטרי) נגד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון- החמרת הענישה על מסייעים לשוהים בלתי חוקיים) נמנע
הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תיקון- הוצאת צו פיקוח חדש לאחר תום התקופה המירבית) נגד
הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן בעד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון- מטרת החינוך) נגד
טיוטת חוק לימוד חובה (תיקון מס 16) (תיקון מס' 9)- מותנה באישור הממשלה בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה- לנושאי משרה במשרד החינוך בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת היערות (תיקון מס' 6) בעד