הצעות חוק

שם ההצעה
טיוטת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - סיוע משפטי לנפגעי עבירה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה)
הצעת חוק העונשין (תיקון - פניה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה)
הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה לעובר עבירה נגד קשיש)
הצעת חוק העונשין (תיקון - הוראות בעניין הפסקת הריונות)
הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - דיווח על פריצה למאגר מידע)
הצעת חוק להגבלת שכר טרחת עורך דין וגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל (קביעת זכאות לתגמולים של ניצולי שואה לפי החלטה מינהלית) (תיקוני חקיקה)
הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון - הגבלות על סרבני גט במאסר כפייה)
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - מתן כשרות על ידי רב מקומי)
טיוטת חוק מיסוי רווחי נפט (תיקון)
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה
טיוטת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון - פיקוח על מחיר גז טבעי)
טיוטת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון)
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ייצוג הולם בשמות מקומות ציבוריים)
הצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות (תיקון - איסור מכירת מוצר באריזת גופיה לא מתכלה או באריזת שירות חד-פעמית)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה תאונת עבודה)
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - תיקון שיעורי הגמלה)
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - איסור פעילות מסחרית בבית חולים)
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18)
הצעת חוק יום העצמאות (תיקון - מועד יום העצמאות)
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (העברת המחלקה לחקירת שוטרים למשרד מבקר המדינה וקביעת תקופת צינון)
טיוטת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
טיוטת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות
הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון- התקן בטיחותי על דלת מרחב מוגן דירתי)
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- פטור מהשתתפות עצמית בתרופות לנזקקים כרוניים)
הצעת חוק סיוע לחולי דגנת
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון- איסור הפליית מועמדים או סטודנטים)
הצעת חוק קביעת שכר חיילים בשירות סדיר
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות ראש הרשות וסגניו וכהונתם)(תיקון- שינוי מספר הסגנים במקרים מסוימים)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-זכאות לדמי אבטלה לעובד שהתפטר על מנת לטפל בילדו)
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון- חניה חינם לאזרח ותיק שמלאו לו 70 שנים)
טיוטת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בתקציב 2015)
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון- ביטוח סיעודי וקבוצתי)
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון- איסור העברה, שעבוד ועיקול זכויות)
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- משלוח התראת תשלום לצרכן)
הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון- איסור שביתה ללא הודעה מראש)
הצעת חוק הנצחת זכרם של קורבנות הטבח בכפר קאסם
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון- תוקפו של חוק חורג)
הצעת חוק העונשין (תיקון- עבירות מין במשפחה)
טיוטת חוק העונשין (השתתפות בפעילות של ארגונים מזויינים במדינות חוץ)
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62- הוראת שעה) (תיקון) 0חלוקת תיקים בענייני סמים)
החלת נוהל הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ולעובדי מדינה על עובדי המכון למחקר ביולוגי בישראל
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (שירות בחירת רופא)
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מינוי דובר לעיריה)
הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא על פי הדין הדתי
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון- נקיטת אמצעים בידי מעביד)
הצעת חוק להגבלת דמי שכירות בבתי מגורים (הוראת שעה)
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון- חובת התאמה בין עלון השיווק למפרט)
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון- שינויים בתקציב הביטחון)
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון- פטור לתרופות)
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיצוי נקודות זיכוי בעד ילדי המשפחה)
הצעת חוק לקידום ולהגנת העיתונות הכתובה בישראל
הצעת חוק העונשין (תיקון- הסתה לגזענות בפרסום פרשנות לכתבי דת והחמרת הענישה בהסתה בידי עובד הציבור)
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון- הוספת גופים שעליהם ניתן להגיש תלונה ועובדים נוספים הזכאים להגנה)
הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון- סיוע משפטי להגשת בקשה לצו מגבלות)
טיוטת חוק העונשין (יידוי אבן או חפץ)
הצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון- ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת)
הצעת חוק שירות הסעד (תיקון- הקמת מרכז מיצוי זכויות)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הגדלת סכום קצבת הילדים)
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן בעת רכיבה על אופנוע או קטנוע)
טיוטת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון- שינויים במבנה מוסדות הלשכה והוראות נוספות)
הצעת חוק נאום האומה
טיוטת חוק בתי המשפט (נוסח משולב) (תיקון מס' 76)
הצעת חוק השלכות חלוקתיות בחקיקה
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- איסור גביית עמלה ברכישה אלקטרונית)
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון- הגבלת מרווחי שיווק על ירקות)
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב שווי שימוש ברכב לשומרי שבת וחג)
הצעת חוק ערבות למשכנתאות (תיקון- ערבות מדינה לדירה יחידה)
הצעת חוק ביטוח הלאומי (תיקון- הרחבת הזכאות לביטוח אמהות)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- זכאות לתלוש מזון בעד ילד הנמצא מתחת לקו העוני)
הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון- שידורים בשפה הערבית)
הצעת חוק שירות הביטחון (תיקון- שירות בני ישיבות הסדר)
הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (חקיקה באזור באמצעות צו)
הצעת חוק הודעה בדבר קבלה או אי-קבלה למקום עבודה
הצעת חוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחיה (תיקון- כלבים בתהליך הכשרה)
טיוטת חוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחייה
הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית (תיקון סמכויות הועדה, הרכב הוועדה וסדרי עבודתה)
הצעת חוק מלגת קיום לתלמידי כולל
הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון עבירה הקשורה בספורט- נסיבות מחמירות)
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- הסדר חניה למאושפזים בבית חולים ולמבקריהם)
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- הסכמה מדעת של קטינה בהיריון)
הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון- בחירת מקום אשפוז)
טיוטת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 12 סייג השתתפות אדם בפעילות של המשרד לאזרחים ותיקים)
טיוטת חוק הפיקוח על יצוא בטחוני (תיקון)
הצעת חוק הממשלה (תיקון- חוות דעת של רשות ציבורית בענייני חקיקה)
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים)
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון- פיצוי מוסכם)
הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת עמל
הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון- איסור פינוי ללא סידור חלופי)
הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון- מתן מידע)
הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון- סיוע ריאלי בשכר דירה)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הכפלת קצבת הילדים בחודשי החגים)
טיוטת חוק עבודת הנוער
הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה)
הצעת חוק תמריצים לסטודנטים בשירות מילואים ממושך
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון- מטרות החינוך)
הצעת חוק לתיקון פקודת הרפואים (הרחבת הזכאות להיתר מוגבל)
טיוטת חוק מידע גנטי (תיקון- תנאי הכשירות ליועץ גנטי)
טיוטת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח)
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6)
הצעת חוק הארכת מועדים (תיקון- שירות לפי סעיף 8 או 9 לחוק שירות המילואים)
הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון- ביטול מבחן הכנסה)
טיוטת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס') (דין משמעתי לרבני ערים)
טיוטת חוק האזורים הימיים
הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון- הודאה בביצוע עבירה)
הצעת חוק מערך החוץ וההסברה
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון- כשרות בלבד ובית אוכל הפתוח בשבת)
הצעת חוק עובדים זרים (תיקון- בדיקת אישור לעובד על עבודתו)
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון- דיווח עם קבלת התמורה לעסקים יצרניים)
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון- הפחתת מספר היחידות במתחם פינוי ובינוי)
הצעת חוק לקביעת תגמול חד-פעמי ליורשי ניצולי שואה (תיקוני חקיקה)
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון- פטור מתשלום ארנונה לאזרח ותיק מגיל 80)
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה)
הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון- סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף)
הצעת חוק השכירות השאילה (תיקון- הגבלה על העלאת דמי השכירות)
הצעת חוק הלוואות לדיור (ביטוח אבטלה)
הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון- שיפור מערכת החשמל הדירתית)
הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון- פטור לגן ילדים שעובדיו עובדי רשות מקומית)
טיוטת חוק הגבלת מכירה של שקיות נשיאה
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון- סמכות לבתי דין לדון בנושא ערכי הזהות היהודית)
הצעת חוק הממשלה (תיקון- שחרור אסירים משיקולים מדיניים או ביטחוניים)
הצעת חוק הגבלת אשראי למקבלי שירות מאמנים, עיתונאים ומרצים
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון- מימון חברתי לעסקים)
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור מדיווח לנישום פטור)
הצעת חוק החזקת תעודת זהות והצגתה (תיקון- תעודה מזהה)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- קצבת אזרח ותיק)
הצעת חוק הגנת הדייר (תיקון- ביטול איסור העברת דיירות מוגנת לקרובים בנכסים של המדינה)
הצעת חוק הדיור הציבורי (פתרונות דיור עבור ממתינים לדיור ציבורי)
הצעת חוק סימון ערך קלורי בתפריטים של רשתות בתי אוכל
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- הסכמה מדעת של קטין)
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת זכויות יתר מאסיר ביטחוני המשתייך לארגון טרור המחזיק בשבוי ישראלי)
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון- הרחבת המונח מעשה שחיתות)
טיוטת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה
הצעת חוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף) (תיקון- שינוי התעריף)
טיוטת חוק תגמול נושאי משרה במוסדות פיננסיים (אישור מיוחד והגבלת הוצאות בשל תשלום חריג)
טיוטת חוק לתיקן חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45)
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון- היעדרות בשל מחלה קשה)
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- קביעת סכום מרבי לחיוב חשבון)
הצעת חוק החזקת מזרקי אנפירפרין במקומות ציבוריים
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיעוד חופשי של ישיבות מועצה)
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון- חובת לימוד עברית וערבית במוסדות חינוך תיכוניים)
הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת מערכות כיבוי באוטובוסים)
טיוטת חוק הדואר (תיקון מס') (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה)
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- זכות לנוכחות הורה בעת טיפול ביילוד)
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (סימון מוצרי מזון המכילים סירופ תירס עשיר בפרוקטוז)
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון- עיון חוזר בפטור מטעמי הכרה דתית שהושג במרמה)
הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון- הסכמה לסיום שירות)
הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון- סידור חלוף ארעי)
הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון- הפרת חובת דיווח ופרסום החלטות ועדת המשמעת)
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (איסור מכירת מזון פג תוקף)
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (חובת סימון ויטמין K)
טיוטת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על ריבית שנצברה בקרן להשכלה גבוהה)
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- פנייה מקדימה בעסקת מכר מרחוק)
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון- שינוי הגיל לקבלת היתר לשהייה בישראל)
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חלוקת הכנסות ממתקן הגורם למפגעים סביבתיים בין רשויות מקומיות)
הצעת חוק חניה לנכים (תיקון- תג נכה אישי)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- שיעור ההטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות)
הצעת חוק הקמת מקלטים לנשים מוכות
הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים
טיוטת חוק השיפוט הצבאי (תיקום מס') (עבירת העריקה)
הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון- נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון)
הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון- מחיקת עבירה שעבר קטין)
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון- מניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי)
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון- תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים)
הצעת חוק למדיניות לאומית לשמירה על שטחים פתוחים
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן בעת רכיבה על אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי)
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון- פיזיותרפיסט וקלינאי תקשורת ותיקים)
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (טיפול בפסולת רפואית)
הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון- הגדרת אלמן ושכול)
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון- הגנה מפני עיקול ושיעבוד תשלומים לחיילים בשירות סדיר)
טיוטת חוק פקודת הנישואין והגירושין (רישום)(הסכם קדם נישואין)
הצעת חוק העונשין (תיקון- הסתה לגזענות)
הצעת חוק העונשין (תיקון- הכפלת הענישה בשל פגיעה ברגשי דת ומסורת)
הצעת חוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה)
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון- מס בשיעור אפס על ספרי לימוד)
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למעון)
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מירבי לתשלום)
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון- ייצוג הולם לנשים במועצות דתיות)
הצעת חוק הגנה על זכויות אמנים במוזיקה
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- עבודה מועדפת למדריך בתחום החינוך הבלתי פורמלי)
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תדירות הפעלת קווי שירות)
הצעת חוק התקשורת (בזק ושירותים) (תיקון- דואר זבל)
הצעת חוק הנוטה למות (תיקון- מוות במרשם רופא)
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה- לנושאי משרה במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון- פיצוי לניזוק מעבירה שהיה קטין בעת שנפגע מהעבירה)
הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון- הודעה מוקדמת במקרה של פטירת המעביד או העובד)
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- משלוח חשבונית בשל אספקת חשמל ומים)
הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון- תגמול לבן זוג של נכה שנפטר)
הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון- שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה)
הצעת חוק העברת נפטרים
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון- הגבלת סכומי האגרות)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחררים)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- ביטול גמלאות לאדם שביצע עבירה על רקע לאומני ושוחרר במסגרת עסקת שחרור או בחנינה)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הטבות למי שמקבל גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי וקיבל גמלת הטבת הכנסה)
הצעת חוק ארוחה חמה לתלמיד בחופשה
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- אשפוז סיעודי)
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (היוועדות חזותית)(הוראת שעה)
טיוטת חוק החברות (תיקון מס')(הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות)
הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון- ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות)
הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון- מפעלים מוגנים ומשתקמים)
הצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון: שקיפות בתקציב הביטחון)
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון- העדפת שירות ומוצר המצמצמים את זיהום האוויר וזיהום מקורות המים)
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון- ריבית על יתרת זכות)
הצעת חוק להארכת זכאותו של בן הזוג של ניצול שואה שנפטר לתגמול (תיקוני חקיקה)
הצעת חוק להענקת זכויות לניצולי השואה
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון- קביעת שבח מיוחד במכירת דירה)
החלת דין רציפות על הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 73)(בית דין לעררים)
הצעת חוק שימור השליטה הישראלית בתאגידים מרכזיים במשק
הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון- רישום בת זוג או בן זוג כהורה)
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (ניפוק תרופות מאחורי פרגוד)
טיוטת חוק פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש](תיקון מס')(מניעת נזקי שביתת רעב)
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון- עידוד לימודי נהיגה)
טיוטת חוק בתי המשפט [נוסח משולב] (תיקון התוספת הראשונה)
החלת דין רציפות על הצעת חוק דיני ממונות
החלת דין רציפות על הצעת חוק המשכון
הצעת חוק החברות (תיקון- הליך מינוי דירקטורים חיצוניים לכהונה נוספת)
הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון- זכותו של נפגע עבירת מין לבחירת מין החוקר)
הצעת חוק חופש המידע (תיקון- קרן קיימת לישראל)
הצעת חוק יישום "תרבות של שלום" כבסיס לתהליך השלום
הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון- איסור שחרור מחבלים אלא לאחר שישלמו פיצוי כנדרש)
הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון- איסור שחרור רוצחים)
הצעת חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה
הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון- פיצוי בגין נזק לנפגעי פעולות איבה גזעניות)
הצעת חוק הגנת השכר (תיקון- התיישנות)
הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון- איסור הפלייה מחמת מקום מגורים)
החלת דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (השגה על קביעת דמי ביטוח)
הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון- השעיית עובד חינוך או עובד שירות)
הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות וההצלה (תיקון- הוספת תפקיד של קידום הוראות הנוגעות לבטיחות האש וההצלה)
טיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס')(חברות גביה)
החלת דין רציפות על הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה)
טיוטת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 4)
הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת הנפגע (תיקון- חיסיון חוות דעת מומחה)
הצעת חוק חסינות חברי הכנסת (תיקון - הגבלות על שימוש בתואר התפקיד בידי חבר הכנסת לשעבר)
הצעת חוק בנק ישראל (תיקון- ועדה לאיתור הנגיד)
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון- הגבלת הוצאות גבייה, ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין)
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון- חובת מגורים כתנאי להתמודדות לראש ראשות)
הצעת חוק קביעת מועד לתחילת הוראת סימון מזון ארוז מראש ומכלי משקה
המשך דיון- הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון- תקופת שהות במקלט לנשים מוכות)
הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון- הגברת התחרות)
הצעת חוק לתיקון פקודת שירות בתי הסוהר (שחרור מנהלי לאסירים המרצים עונש מאסר לתקופה העולה על ארבע שנים)
החלת דין רציפות על הצעת חוק שירות אזרחי
הצעת חוק הטבות למשרתים בשירות צבאי או לאומי
טיוטת חוק הסדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש, כניסה ותפיסה)
טיוטת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים
טיוטת חוק קבלה, מסירה ושיתוף במידע על קטין או בן משפחתו (הוראת שעה)
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון- הפטר לחייב מוגבל באמצעים)
הצעת חוק הדיינים (תיקון- כשירות למנהל בתי הדין הרבניים)
הצעת חוק הדיינים (תיקון- כשירות דיינים)
הצעת חוק פדיון הבית
הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון- הנחה מארנונה לסטודנטים ששירתו בצבא ההגנה לישראל או בשירות לאומי)
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לאתרי הנצחה)
הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על כספים ללא דורש
הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון- הזכות לפיצויי פיטורים בעת סיום יחסי עובד ומעביד)
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- איסור הטעיה לגבי תוצרת מן החי)
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון- ייצוג ציבור הצרכנים בוועדת מחירים, שיקולים להחלת הפיקוח על מצרכים ושירותים וקביעת סל מוצרי מזון בסיסיים)
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון- צער בעלי חיים)
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה)
הצעת חוק השימוש בתאריך העברי (תיקון- ציון תאריך עברי בתעודה מזהה)
טיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות (מועד החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית)
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הכרה בפגיעה מינית בעבודה כפגיעה בעבודה)
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת לבישת אפוד זוהר ברכיבה על אופניים ועל אופנוע בזמן תאורה)
הצעת חוק חניה לנכים (תיקון- הזכות לחניה באיזור השמור לפריקה וטעינה)
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון- עבירת רשלנות ואחריות נושא משרה בתאגיד)
טיוטת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10)
טיוטת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם
הצעת חוק שירות המילואים (תיקון- פטור חתן משירות מילואים)
הצעת חוק חופש הבחירה במזון (מזון מהצומח)
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- הכללת אחות בהרכב ועדת האתיקה)
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- סנקציה על הפליה מחמת גיל)
הצעת חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ציבוריים (תיקון- הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק)
הצעת חוק ההגנה על העובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון- הגדלת סכום הפיצוי שאינו תלוי בנזק ושינוי נטל ההוכחה)
המשך דיון- הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון- שלילת הזכאות לשכר ביום הבחירות ממי שאינו מצביע)
המשך דיון- הצעת חוק השמות (תיקון- שינוי שמו של קטין)
הצעת חוק שלילת הזכאות לדמי הביטוח הלאומי והבטחת הכנסה עקב השתתפות בפעילות חבלנית נגד מדינת ישראל, תושביה ואזרחיה (תיקוני חקיקה)
הצעת חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים למוסדות חינוך (תיקוני חקיקה)
הצעת חוק המים (תיקון- הוספת מסגדים לשירותים ציבוריים שנקבע לגביהם תעריפי מים מופחתים)
הצעת חוק המים (תיקון- איסור הפסקת אספקת מים)
הצעת חוק התקשורת (בזק ושירותים) (תיקון- עסקה לרכישת שירות של צד שלישי ומסירת פרטי זיהוי למנוי)
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- רצף טיפולי לחולי כליות המטופלים בדיאליזה)
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור מתן שירותי רפואה פרטית בבתי חולים ציבוריים)
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור מתן שירותי רפואה פרטית בבתי חולים ממשלתיים)
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון- שלילת הזכות לשכר ביום הבחירות ממי שאינו מצביע)
טיוטת חוק להסדרת הצבת כוורות וייצור דבש
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון- בוררות חובה בתובענה כספית)
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון- מחיקת רישום פלילי בהיעדר ריאיות)
טיוטת חוק שירותי הדת היהודיים (דין משמעתי לרבני ערים)
הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון- הסרת הרב הצבאי הראשי מהאסיפה הבוחרת)
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון- שינוי גיל הפרישה לעובדים בענף הבניין)
טיוטת חוק לתיקון פקודת היערות (תיקון מס' 6)
הצעת חוק לתיקון פקודת הפרוצדורה הפלילית (החזרת הוצאות לעד)
המשך דיון- הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון- יידוע זכויות חשודים)
המשך דיון- הצעת חוק הממשלה (תיקון- ועדת שרים לענייני חקיקה)
החלת דין רציפות על הצעת חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים (בתי משפט שלום לעניינים מינהליים)
טיוטת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם)
טיוטת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון- רב ראשי אחד לישראל)
טיוטת חוק שירותי הדת היהודיים (ועדת בירור לרבני עיר)
הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון- הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת)
הצעת חוק החלת החוק הישראלי על כל היישובים היהודיים בשטחי יהודה ושומרון
הצעת חוק וועדה ציבורית מייעצת למינוי בכירים
הצעת חוק הנגשת רשת אינטרנט אלחוטית במוסדות ממשלתיים וגופים ציבוריים לציבור הרחב
הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון- הבטחת זכויות עובדים בהפרטה)
המשך דיון- הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2014-2013) (תיקון- ביטול פרק הרשויות המקומיות)
המשך דיון- הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- סיעוד על ידי בן משפחה)
הצעת חוק הרשויות המקומיות (העדפה במכרז לתושבי רשות מקומית המצויה באיזור עדיפות לאומית)
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון- פיצול דירות) (הוראת שעה)
הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי במאגר מידע (תיקון- ביטול המאגר הביומטרי)
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון- החמרת הענישה על מסייעים לשוהים בלתי חוקיים)
הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תיקון- הוצאת צו פיקוח חדש לאחר תום התקופה המירבית)
המשך דיון- טיוטת חוק תאגידי המים והביוב (תיקון מס' 7)
הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון- מטרת החינוך)
טיוטת חוק לימוד חובה (תיקון מס 16) (תיקון מס' 9)- מותנה באישור הממשלה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה- לנושאי משרה במשרד החינוך
טיוטת חוק לתיקון פקודת היערות (תיקון מס' 6), התשע"ד-2014